Algemene voorwaarden M.U.P. Werkt

Artikel 1  definities

In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

Opdrachtovereenkomst: de schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Opdrachtgever: natuurlijke persoon of rechtspersoon die met opdrachtnemer een opdrachtovereenkomst aan gaat.

Opdrachtnemer: M.U.P. Werkt

Cliënt: een door opdrachtgever aangewezen persoon (of opdrachtgever zelf), die door opdrachtnemer voor een arbeidsdeskundig onderzoek of begeleidingstraject is geaccepteerd en die voor zulk een begeleidingstraject, op basis van vrijwilligheid en de bereidheid tot persoonlijke inzet, heeft gekozen en heeft ingestemd met de hem/haar regarderende bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

Aanvraagformulier: het door opdrachtgever ingevulde aanvraagformulier voorafgaand aan het arbeidsdeskundig onderzoek of intakegesprek.

Arbeidsdeskundig onderzoek: onderzoek uitgevoerd door een arbeidsdeskundige waarbij primair op basis van een weging belasting versus belastbaarheid geadviseerd wordt omtrent de arbeidsmogelijkheden van een cliënt.

Intakegesprek: een of meer gesprekken met een cliënt, al dan niet in aanwezigheid van (een betreffende vertegenwoordiger van) de opdrachtgever, om te bepalen of, en zo ja, welk begeleidingstraject kan worden ingezet door opdrachtnemer.

Begeleidingstraject: een traject ter begeleiding en bemiddeling van de cliënt met als doel herplaatsing in eigen of ander werk al dan niet bij een andere werkgever.

Artikel 2  algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van opdrachtnemer.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn pas bindend nadat zij schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd en gelden uitsluitend voor de opdrachtovereenkomst waarvoor zij zijn gemaakt. De eigen voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.

Artikel 3  aanbiedingen

Alle aanbiedingen worden door opdrachtnemer schriftelijk voorgesteld.

Alle aanbiedingen zijn gedurende 30 dagen geldig.

Artikel 4 opdrachtovereenkomst

Een opdrachtovereenkomst komt tot stand zodra opdrachtgever de aanbieding schriftelijk heeft geaccepteerd of een verzoek tot opdracht heeft gedaan via het aanvraagformulier van opdrachtnemer, waarop opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging heeft gedaan voor acceptatie van de opdracht.

Elke opdrachtovereenkomst wordt door de opdrachtnemer aangenomen onder de voorwaarde dat opdrachtgever voldoende kredietwaardig blijkt te zijn voor de geldelijke nakoming van de opdrachtovereenkomst (dit ter beoordeling van de opdrachtnemer).

Artikel 5 andere omstandigheden

Opdrachtgever en de kandidaat verplichten zich vooraf opgave te doen van de beperkingen in de belastbaarheid en eventuele andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de loopbaan van de kandidaat en/of op een begeleidingstraject. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een kandidaat niet, dan wel onder beperkende voorwaarde(n) voor respectievelijk een intakegesprek of een begeleidingstraject te accepteren, wanneer het aanvraagformulier of het intakegesprek met de 

kandidaat hiertoe aanleiding geeft. Opdrachtnemer zal opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte stellen.

Indien zich, in aanvulling op of in afwijking van de informatie die op het aanvraagformulier of tijdens het intakegesprek door de opdrachtgever en/of de kandidaat verschaft is, alsnog omstandigheden voordoen of indien er nieuwe omstandigheden ontstaan of bekend worden, die naar het oordeel van opdrachtnemer ernstige belemmeringen met zich brengen voor de uitvoering of de tijdsduur van het begeleidingstraject, kan opdrachtnemer besluiten geen begeleidingstraject te starten, het begeleidingstraject aan te passen of tot op een nader te bepalen tijdstip op te schorten dan wel het begeleidingstraject te staken en de betreffende opdrachtovereenkomst te ontbinden overeenkomstig artikel 13, zonder gehouden te zijn tot betaling van enige vorm van schadevergoeding.

Indien opdrachtnemer na een intakegesprek besluit de cliënt niet voor een begeleidingstraject te accepteren ongeacht de reden daarvoor, blijft opdrachtgever de kosten voor het intakegesprek onverkort verschuldigd.

Opdrachtnemer is bij afwijzing van de kandidaat voor een arbeidsdeskundig onderzoek, intakegesprek of een begeleidingstraject op geen enkele wijze gehouden tot betaling van enige vorm van schadevergoeding, ongeacht de reden voor afwijzing. 

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, heeft opdrachtnemer het recht om de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5a Onjuiste of onvolledige gegevens, obstructie

Opdrachtnemer, opdrachtgever en cliënt verplichten zich te houden aan de  samenwerkingsregels van opdrachtnemer, welke onlosmakelijk deel uitmaken van deze algemene voorwaarden.

Onverminderd het recht tot ontbinding als genoemd in artikel 13, kan opdrachtnemer, indien het dienstverband nog bestaat, na overleg met de opdrachtgever en indien het dienstverband niet meer bestaat naar eigen inzicht, het begeleidingstraject beëindigen indien de cliënt of de opdrachtgever het begeleidingstraject naar het oordeel van opdrachtnemer obstrueert, dan wel onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, een en ander overeenkomstig artikel 7 en 8 van de samenwerkingsregels. Deze conclusie kan onder andere worden getrokken indien de cliënt de adviezen die hem/haar door opdrachtnemer worden gegeven bij herhaling niet opvolgt, respectievelijk geen inzet/motivatie (meer) toont. Tevens kan deze conclusie worden getrokken indien het begeleidingstraject belemmering ondervindt door het achterhouden van relevante informatie door cliënt of opdrachtgever. Alvorens hiertoe over te gaan zal opdrachtnemer de cliënt en/of opdrachtgever schriftelijk waarschuwen.

Artikel 6  verplichtingen opdrachtgever

Opdrachtgever dient opdrachtnemer binnen de daartoe door opdrachtnemer te stellen termijn de informatie te verstrekken, die nodig is om de opdrachtovereenkomst naar behoren uit te voeren.

Artikel 7  prijzen

De prijs en prijscondities voor de overeengekomen werkzaamheden / verlening van diensten worden in de opdrachtovereenkomst afzonderlijk genoemd. De vermelde prijzen zijn, tenzij in de opdrachtovereenkomst uitdrukkelijk anders vermeldt, exclusief BTW.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen zonder nadere berichtgeving.

Artikel 7a  betalingen

Opdrachtgever dient zorg te dragen voor betaling van de verschuldigde gelden uiterlijk op de betalingsdatum c.q. aan het einde van de betalingsperiode zoals vermeld op de factuur. Opdrachtgever wordt bij niet tijdige of niet volledige betaling geacht van rechtswege in verzuim te zijn vanaf het verstrijken van de betalingsperiode.

Over betalingen die niet tijdig dan wel niet volledig zijn verricht kan de opdrachtnemer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW.

Alle kosten van inning komen voor rekening van opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door opdrachtnemer is ingeroepen respectievelijk de 

vordering door opdrachtnemer ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door opdrachtgever verschuldigd zijn.

Artikel 8  geheimhouding

Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen over en weer de in het algemeen rechtsverkeer vereiste zorgvuldigheid en geheimhouding van alle bijzonderheden in acht nemen met betrekking tot de informatie waarover zij jegens de ander dan wel individuele personen in het kader van de opdrachtovereenkomst ter beschikking hebben, tenzij een der partijen op grond van wettelijke verplichting gehouden mocht zijn deze bijzonderheden prijs te geven. Zie ook de samenwerkingsregels en het privacyreglement.

 

Artikel 9  eigendomsrechten

De rechten met betrekking tot alle producten, die door opdrachtnemer in het kader van de opdrachtovereenkomst worden gebruikt berusten uitsluitend bij opdrachtnemer, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.

Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet bevoegd tot openbaarmaking of verveelvoudiging van de in voorgaande leden bedoelde producten, noch tot gebruik daarvan voor een ander doel of terbeschikkingstelling daarvan aan andere personen, dan waarvoor of voor wie de betreffende producten bestemd zijn.

Artikel 10 derden

Opdrachtnemer heeft het recht voor de uitvoering van de opdrachtovereenkomst derden in te schakelen. Opdrachtnemer stelt opdrachtgever daarvan vooraf in kennis.

Indien aan het inschakelen van derden, zoals genoemd in dit artikel, kosten zijn verbonden, die niet zijn meegenomen in de aanbieding, kan opdrachtnemer die kosten doorberekenen nadat schriftelijke toestemming van opdrachtgever is verkregen.

Artikel 11  aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor aantoonbare, werkelijk geleden schade door opdrachtgever, als gevolg van door opdrachtgever aan te tonen grove schuld of opzet van opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiend uit een opdrachtovereenkomst.  Deze aansprakelijkheid is evenwel beperkt tot het bedrag van  de overeengekomen vergoeding zoals in de aanbieding is vermeld.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bedrijfs- of gevolgschade, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, wordt verstaan gederfde winst, geleden verlies en/of schade als gevolg van een voor de opdrachtgever en/of cliënt nadelige beslissing van het UWV (zoals bijvoorbeeld ten aanzien van re-integratie-inspanningen).

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die bij een correcte uitvoering van de opdrachtovereenkomst onvermijdelijk is, dan wel het gevolg is van door de omstandigheden en/of door opdrachtgever geëiste spoed.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een wijze van werken die bij opdrachtgever bekend is en waartegen hij schriftelijk geen bezwaar heeft gemaakt.

Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid van de door of namens opdrachtgever, kandidaat en/of cliënt verstrekte gegevens. 

Artikel 11a vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden, waaronder begrepen cliënten en jegens opdrachtnemer of zijn personeel ter zake van schade als genoemd in artikel 11.

Artikel 12  duur van de opdrachtovereenkomst en beëindiging

De opdrachtovereenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor de duur van de opdrachtovereenkomst, dat wil zeggen tot aan de overeengekomen datum of op het moment dat aan het overeengekomen resultaat of inspanning naar de mening van beide partijen volledig is voldaan.

Tussentijdse beëindiging van de opdrachtovereenkomst kan door beide partijen slechts bij aangetekend schrijven en met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken geschieden. De opzegtermijn vangt aan:

Voor de opdrachtgever: op de dag waarop het aangetekend schrijven door opdrachtnemer is ontvangen

Voor de opdrachtnemer: op de dag waarop het aangetekend schrijven door opdrachtnemer is verzonden

Indien de opdrachtovereenkomst wordt beëindigd als gevolg van een beslissing van de cliënt is opdrachtgever de kosten verschuldigd voor het arbeidsdeskundig onderzoek of intakegesprek en indien het begeleidingstraject gestart is, een deel van de overeengekomen prijs voor het begeleidingstraject evenredig aan het deel dat de reeds verstreken periode uitmaakt van de totale overeengekomen duur van het begeleidingstraject.

Artikel 13 ontbinding

Onverminderd het bepaalde in artikel 12 heeft opdrachtnemer het recht, zonder ter zake tot vergoeding van enige schade verplicht te zijn, om de opdrachtovereenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling vereist is te ontbinden, in geval door opdrachtgever de verplichtingen uit de opdrachtovereenkomst niet, niet volledig of niet tijdig worden nagekomen, zie ook de samenwerkingsregels; er sprake is van nieuwe omstandigheden, die naar het oordeel van opdrachtnemer ernstige belemmeringen met zich brengen voor de uitvoering of de tijdsduur van het arbeidsdeskundig onderzoek of begeleidingstraject;

er sprake is van obstructie of het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie als genoemd in artikel 5a van deze algemene voorwaarden; opdrachtgever  in staat van faillissement wordt verklaard dan wel surséance van betaling heeft aangevraagd; er sprake is van overmacht in de zin van artikel 14.

Indien de opdrachtovereenkomst wordt ontbonden als gevolg van de redenen genoemd in dit artikel, is opdrachtgever zowel de kosten van het arbeidsdeskundig onderzoek of intakegesprek als de totale prijs van het gehele begeleidingstraject verschuldigd, onverminderd het recht van opdrachtnemer algehele schadevergoeding te vorderen.

De uitoefening van het recht op ontbinding laat onverlet het recht van opdrachtnemer op uitbetaling van de reeds verleende diensten, alsmede het recht op volledige schadevergoeding. 

Artikel 14  overmacht

Opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit voor opdrachtnemer redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van opdrachtnemer ontstane veranderingen die bij het aangaan van de opdrachtovereenkomst niet konden worden voorzien. Onder genoemde veranderingen moeten tenminste worden begrepen oorlogsgevaar, staking, brand, diefstal en andere ernstige storingen in de onderneming van opdrachtnemer of diens leveranciers, alsmede het ontstaan van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid van de cliënt.

Opdrachtnemer zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van een overmacht situatie en met opdrachtgever overleggen over de termijn waarbinnen alsnog tot (verdere) uitvoering van de opdrachtovereenkomst zal worden overgegaan. Indien de overmacht situatie van tijdelijke aard is, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de opdrachtovereenkomst op te schorten voor de duur dat de overmacht situatie voortduurt.

Indien de overmacht situatie naar het oordeel van opdrachtnemer van blijvende aard is, kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de opdrachtovereenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

Opdrachtnemer is in geval van overmacht nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.

Artikel 15 toepasselijk recht

Alle geschillen die verband houden met de opdrachtovereenkomst en de uitvoering daarvan, daaronder begrepen geschillen over de uitleg van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en deze algemene voorwaarden, zijn onderworpen aan het Nederlands recht.