Arbeidsdeskundig advies

Verzuim van een individuele medewerker kan een signaal zijn dat sprake is van onbalans tussen de belastbaarheid van de medewerker en de belasting in het werk. Arbeidsdeskundig onderzoek biedt belangrijke ondersteuning voor werkgever en werknemer bij het inzichtelijk krijgen van de weging arbeidsbelasting versus belastbaarheid van een werknemer. Het maakt duidelijk welke mogelijkheden er zijn om een werknemer binnen of buiten de eigen organisatie duurzaam te herplaatsen in passende arbeid. Een arbeidsdeskundige onderzoek is altijd onafhankelijk.

Een arbeidsdeskundig onderzoek, via M.U.P. Werkt, richt zich primair op drie elementen:

 1. Mogelijkheden t.a.v. de huidige functie: taken en belasting worden geïnventariseerd en afgezet tegen de belastbaarheid van de werknemer. Hieruit blijkt of de huidige functie geheel of gedeeltelijk passend is. Wanneer de functie gedeeltelijk passend is, wordt uitgezocht of de functie met aanpassing en/of voorziening geheel passend te maken is.
 2. Mogelijkheden ander werk binnen de organisatie: als de huidige functie niet passend is en ook niet te maken is, wordt gekeken naar andere arbeidsmogelijkheden binnen de organisatie. Hierbij wordt ook rekening gehouden met werkbaarheid binnen de organisatie.
 3. Mogelijkheden ander werk buiten de organisatie: als de vorige twee mogelijkheden geen structureel passend werk opleveren, volgt een advies voor passende arbeid buiten de organisatie. Rekening houdend met persoonlijke kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt, wordt gekeken naar een reëel perspectief.

Het arbeidsdeskundige onderzoek omvat minimaal:

 • een werkplek/bedrijfsbezoek;
 • een persoonlijk gesprek met de werkgever;
 • een persoonlijk gesprek met de werknemer;
 • een uitgebreide arbeidsdeskundige rapportage.

Rapportage arbeidsdeskundig advies

In de rapportage wordt gemotiveerd antwoord gegeven op de volgende vragen:

 • Is bij vergelijking van de actuele functionele mogelijkheden van de werknemer (belastbaarheid) en de belasting van de eigen arbeid, de werknemer geschikt te achten het eigen werk zonder meer te verrichten?
 • Zo nee, kan via aanpassing van het eigen werk en/of het treffen van voorzieningen de arbeid voor de werknemer passend gemaakt worden?
 • Zo nee, kan de werknemer bij de eigen werkgever (op termijn) in passend ander werk hervatten?
 • Zo nee, moet aan werkgever en werknemer het advies worden gegeven de werknemer naar ander passend werk bij een andere werkgever te bemiddelen en te begeleiden?
 • Tot slot volgt een vervolgadvies.

Wet verbetering Poortwachter, UWV/WIA

De arbeidsdeskundige rapportage biedt een juridische onderbouwing bij de uitvoering van de Wet verbetering Poortwachter, en speelt een belangrijke rol bij de aanvraagprocedures van het UWV (WIA beoordeling en bij een eventuele ontslagaanvraag). In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter verdient het aanbeveling dit onderzoek uiterlijk te laten uitvoeren voor het einde van het eerste ziektejaar (of eerder, zodra duidelijk wordt dat iemand blijvende beperkingen in de belastbaarheid heeft), om zo onnodige kosten bij de WIA-aanvraag te voorkomen.

De register arbeidsdeskundige heeft als uitgangspunt zorgvuldig handelen. Daarom onderschrijft de arbeidsdeskundige de gedragscode van de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA).

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvende informatie?
Neem gerust contact op via info@mupwerkt.nl of 06-27878382 .